Informācijas tehnoloģiju attīstības kontekstā arvien pieaug personas datu apstrādes apjomi.
No 2018. gada 25. maija tiek piemērota 2016.gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Regula), kas cita starpā nosaka ievērojamas sankcijas par pārkāpumiem dalībvalstīs.

Lai nodrošinātu uzņēmuma/organizācijas veiktās personas datu apstrādes atbilstību Regulas prasībām, jāveic novērtējums par:

  • apstrādājamajiem personas datiem, to apstrādes veidu un tiesisko pamatu;
  • informācijas sniegšanas nodrošināšanu par datiem;
  • datu subjekta tiesību ievērošanu;
  • datu subjekta piekrišanas atbilstību prasībām;
  • datu aizsardzības pārkāpumu konstatēšanas un paziņošanas kārtību;
  • risku ietekmi uz datu aizsardzību.

Zvērināta advokāte Ketija Tola ir sertificēta personas datu aizsardzības speciāliste,
kas nodrošinās:

  • konsultācijas par personas datu apstrādes jautājumiem.
  • personas datu aizsardzības prasību ievērošanu atbilstoši Regulai;
  • nepieciešamo dokumentu izstrādi (Personas datu apstrādes reģistrs, Personas datu apstrādes atbilstības novērtējums, Personas datu apstrādes aizsardzības noteikumi (tehniskās un organizatoriskās prasības) u.c.);
  • kļūs par Jūsu uzņēmuma personu datu aizsardzības speciālistu, kas reģistēts Datu valsts inspekcijā.