• nomas un īres līgumi
  • pirkums, pārdevums, dāvinājums
  • dzīvojamo māju apsaimniekošana
  • nekustamā īpašuma attīstīšanas juridiskie aspekti;
  • projektēšanas līgumi;
  • būvniecības līgumi,
  • būvuzraudzības līgumi
  • strīdi par īpašuma tiesībām un īpašuma lietošanu
  • strīdi starp būvniecībā iesaistītajām pusēm