• pārstāvība strīdu risināšanā
  • pārstāvība VID u.c. publisko iestāžu pieņemto lēmumu apstrīdēšanā un pārsūdzēšanā
  • izlīgumu sagatavošana
  • prasības pieteikumu sagatavošana pret parādniekiem (bezstrīdus piespiedu izpilde, brīdinājuma kārtība, prasības kārtība, pieteikums šķīrējtiesai)
  • kreditoru/parādnieku interešu aizsardzība un pārstāvība TAPv ai MN procesos
  • pārstāvība tiesā civillietās un administratīvajās lietās
  • pārstāvība šķīrējtiesā